Na Państwa potrzeby dostosowane do rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa przygotowujemy i aktualizujemy opracowania oraz dokumentację sprawozdawczą z zakresu gospodarki wodno-ściekowej:
     • operaty wodnoprawne (wnioski o wydanie decyzji zezwalających na pobór wód podziemnych, odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do ziemi, wprowadzanie substancji chemicznych do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych)
     • roczne sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska (m. in. dotyczące poboru wody)